1. De school

SBO de Hummelingschool is een school voor Speciaal Basis Onderwijs. Dit betekent dat het een school is voor kinderen die zich binnen de basisschool op leergebied en/of sociaal emotioneel gebied onvoldoende ontwikkelen. Vaak gaat het om kinderen met een normale intelligentie. De redenen om aan te kloppen bij een school voor speciaal basisonderwijs kunnen heel divers zijn. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het leren en spelen. Concentratie, spanningsgevoeligheid, taakbesef, informatieverwerking, maar ook eventuele dyslexie zijn van belang. 

De Hummelingschool is een kleine school met een goed op elkaar ingespeeld team met verschillende expertises en is voor om en nabij de 80 leerlingen. Iedere leerling krijgt bij ons de mogelijkheid om op het eigen niveau te werken binnen een vaste en duidelijke structuur. Naast onze ICT mogelijkheden en twee- of meertaligheid is een speerpunt van ons #daar gaat het om. Binnen dit speerpunt werken we aan praktijkervaring voor de leerlingen. Het geleerde in de praktijk oefenen en uitvoeren zowel in de school als om de school. Het inzetten op meervoudige intelligentie maakt dat de leerlingen aangesproken worden op wat ze goed af gaat, waar hun talent ligt en hoe de leerling het beste leert. Dit doen we tegelijk met de individuele behoefte die de leerlingen hebben op sociaal emotioneel gebied. 

Verder zetten wij ons sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid, sociale vaardigheden, flexibiliteit en ruimte bieden, acceptatie van verschillen en vertrouwen. 

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter)
Bart van den Haak 

De directie 

De directeur van de school is Aniek Horstman

Het team 

Leerkrachten

Clementina, Martine, Ilse, Barbara, Muriel, Yvonne, Nashaira en Leonie. 

Groep oranje    JRK
Groep groen     OB
Groep paars      MB
Groep rood       MB
Groep blauw     BB
Groep geel        BB 

 Leerkrachtondersteuner Monique, Bianca, Maryam en Regina 
Remedial teacher Ingrid
Gymdocent Danny
Dramadocent Romy
 Vrijwilligster      Renske
 Interne begeleiding Denise, Femke
 Logopedie    Ana  
 Orthopedagoog Femke, Mirjam
 Leeskliniek   Coriene, Muriel
 Conciërge   Armando
 Administratie  Regina 

  team foto

2. Onderwijs

Op de C. Hummelingschool komen de volgende vak- en vormingsgebieden aan bod:

 • sociale vaardigheden; 
 • rekenen en wiskunde; 
 • Nederlandse taal; 
 • wereldoriëntatie; 
 • bevorderen van gezond gedrag; 
 • bevorderen zelfredzaamheid (bijvoorbeeld in het verkeer); 
 • zintuiglijke oefening; 
 • motorische oefening; 
 • expressie-activiteiten;
 • praktijkoefening; 
 • levensbeschouwelijke vorming (godsdienst). 

neaf hummeling 117

Onderstaande tabellen geven u een beeld van het aantal lesuren dat besteed wordt aan bepaalde vakken per groep per week. 

Groep 1-2/JRK 

 Vakken  Uren
 Spel  6 uur
 Taal en Wereldoriëntatie  4 uur en 30 minuten
 Werken met ontwikkelingsmateriaal  3 uur
 Werken met expressiemateriaal  1 uur
 Muziek en dans  2 uur
 Gym  5 uur
 Godsdiensrt  30 minuten

Om zich te kunnen ontwikkelen moet een kind vrij zijn van zorgen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn. Het onderwijs dient aan te sluiten op de drie basisbehoeften van het kind in deze leeftijdsfase. 

1. behoefte aan competentie: “Dat kan ik”.
2. behoefte aan onafhankelijkheid: “Dat kan ik zelf”
3. behoefte aan relatie: “Zullen we samen...” 

In groep 1-2/JRK proberen we door observaties en onderzoeken een beter beeld van het kind te krijgen, zodat we de aanpak in de klas daarop kunnen afstemmen. We kijken dan naar de lichamelijke, emotionele- en sociale ontwikkeling, de spelontwikkeling, werkhouding, expressie, motoriek, waarneming, taal- en denkontwikkeling. Problemen doen zich vaak voor op meerdere ontwikkelingsgebieden 

De 1-2/JRK-groep moet voor alle kinderen een uitdagende omgeving zijn, waar ze kunnen spelen en werken naar hun eigen keuze, mogelijkheden en ideeën. Het onderwijs is grotendeels ontwikkelingsgericht; de leerkracht volgt het kind kritisch in zijn ontwikkelingen, sluit aan bij zijn hulpvraag en capaciteiten. 

Het onderwijs in de JRK-groep heeft de volgende kenmerken: 

 • Veiligheid, structuur en overzicht 
  Door een vaste indeling met duidelijke regels weet een kind al gauw waar het aan toe is. Verschillende kalenders en pictogrammen ondersteunen daarbij.

 • Een uitdagende omgeving
  De klas is ingericht met speelhoeken en open kasten, waar de kinderen gelegenheid hebben om vrij te kiezen. Het programma sluit aan bij de onderwerpen, die de belangstelling van de kinderen hebben, wat de betrokkenheid verhoogt.
   
 • Gerichte aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
  In de omgang met het kind is de leerkracht ondersteunend en stimulerend. Het kind krijgt de gelegenheid om zichzelf te leren kennen, op eigen benen te staan en uiting te geven aan zijn wensen en verlangens. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Daarnaast komt het in contact met anderen en leert de ander kennen door samen te spelen en te werken. 

 • Individueel en groepsgewijs 
  De kinderen worden zowel individueel als groepsgewijs ondersteund in het oefenen van specifieke kennis en vaardigheden. Er zijn ook los van de groep programmagerichte activiteiten: het kind wordt dan gevraagd het geboden programma te volgen. 

neaf hummeling 011

Groep groen tot en met geel 

Vakken  OB  MB/BB
Lezen 3 uur en 45 minuten  3 uur en 45 mintuen
Spelling 3 uur  3 uur
Taalmethode 3 uur  4 uur en 15 minuten
Engels 30 minuten  45 minuten
Rekenen 4 uur en 30 minuten   4 uur en 30 minuten
Schrijven 1 uur en 15 minuten  45 minuten
Gymnastiek 1 uur en 30 minuten  1 uur en 30 minuten
Wereldoriëntatie 2 uur 2 uur
Beeldende vorming/Expressie 2 uur 2 uur
Godsdienst 30 minuten 30 minuten
Sociale vaardigheden 1 uur 30 minuten

Een belangrijk uitgangspunt op onze school is de ordening van de leerstof. Op dit punt onderscheiden we ons van de reguliere basisschool, omdat deze ordening ook nog eens bepaald wordt door: 

 • de behoefte aan structuur die de kinderen nodig hebben. Zij zijn extra gebaat bij overzichtelijk ingedeelde leerstofonderdelen;
 • de noodzaak van regelmatig toetsen, om de kinderen inzicht in vooruitgang te tonen; 
 • de noodzaak van regelmatig herhalen, om de leerstof zo goed mogelijk te onthouden. 

Onderwijsvormen 

De C. Hummelingschool biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar. De school bestaat uit 5 groepen. Alle leerlingen zijn ingedeeld in een eigen groep, met zoveel mogelijk leeftijdsgenootjes, wat de sociale ontwikkeling ten goede komt. Dit maakt ook dat we niet echt spreken in groep 1-8 maar er bewust kiezen voor kleuren groen, wit, et cetera. Elke dag beginnen de leerlingen in hun eigen groep. 
Omdat er wat betreft kennisniveau van de kinderen grote verschillen bestaan wordt er van 9.00 tot 12.00 uur groepsdoorbroken gewerkt (GDW) aan rekenen, lezen (technisch lezen en/of begrijpend lezen) en spelling. Iedere leerling krijgt les op het eigen niveau. Hiervoor zijn de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen, samengesteld op basis van de observaties en toetsing. De niveaugroepen krijgen zo veel mogelijk les van steeds dezelfde leerkracht. Leerlingen die in een groep instructie krijgen, leren met en van elkaar en hebben de volledige aandacht van de leerkracht bij één onderwerp. De kinderen werken op deze manier in eigen tempo en op niveau. Er wordt instructie aan een kind of een groepje kinderen gegeven, terwijl de overige kinderen zelfstandig werken. Verschillen tussen leerlingen in onderwijsbehoefte worden zo opgevangen. Iedere leerling werkt per onderwijsleergebied aan de eigen doelen. Alle leerkrachten kennen alle leerlingen en tijdens de leerling-besprekingen worden onderwijsbehoefte per leerling in kaart gebracht en besproken. 

neaf hummeling 185

In de middag krijgen de leerlingen les in de eigen groepen. Er wordt gewerkt aan de Taalthema’s. In de Taalthema’s wordt de woordenschat meegenomen evenals wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie, natuur en techniek. De leerlingen werken de opdrachten uit op hun eigen niveau. Er wordt individueel en samengewerkt bij de uitvoering van de Taalthema’s. We hebben sinds schooljaar 2018 - 2019 DOEN ingevoerd. Tijdens deze DOEN momenten (2 x per week) bieden we ‘workshops’ aan. Deze worden gekoppeld aan de (taal) thema’s waar we geïntegreerd taal, woordenschat en wereldoriëntatie aanbieden. Deze worden met behulp van de themaformulieren voorbereid. De kerndoelen (vanuit Tule en SLO) worden hier aan gekoppeld. Het is belangrijk dat de talenten en krachten van het team van de Hummeling kunnen worden ingezet, waardoor ook het personeel betrokken en gemotiveerd is en in hun kracht wordt gezet. 

Tijdens de DOEN middagen werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen op hun eigen niveau en zijn eigenaar van hun eigen leerproces, wat voor het vergroten van compentiegevoel kan zorgen. Het werken aan verschillende leerdomeinen als dans, wereldoriëntatie, sport, muziek, creatieve vakken, techniek, ICT enz. kan leerlingen een positieve schoolbeleving geven (succeservaringen) wat een positief effect kan hebben op het algehele gevoel van welbevinden. 

Ze leren verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen product en dat van een samenwerkingsproduct. Tijdens het samenwerken leren de leerlingen begrip voor elkaar leren hebben en zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenoten. De DOEN-middagen daagt leerlingen uit om tot een zelfstandige en onderzoekende houding te komen. 

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen verhaal en veel van hen zijn in het verleden ontmoedigd geraakt door faalervaringen op leergebied. Voor deze kinderen is het uitermate belangrijk dat de leerstof afgestemd is op hun niveau, maar ook dat ze precies weten wat ze wel of niet beheersen. Alle lesmethodes zijn afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De methodes bevatten de basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof voor de leerlingen die behoefte hebben aan verdieping van de lesstof. 

De doorlopende ontwikkelingslijn en kennistoetsing 

Om zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften is het noodzakelijk van elke leerling de ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Kinderen worden hiervoor geobserveerd tijdens de lessen en maken hiervoor geregeld toetsen en de resultaten daarvan worden vastgelegd om zo de ontwikkelingslijn te kunnen volgen. 

In de 1-2/JRK groep volgen we de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend met het zogeheten observatie/ontwikkelingsmodel van Memelink. Voor de oudste kleuters maken we gebruik van de signaleringslijst protocol dyslexie en de Utrechtse Getallen Toets. Ook de Celf wordt afgenomen. 

In de groepen 3-8 gebruiken we de “IEP toetsen” op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Lezen wordt getoetst met de Cito AVI en de DMT (Drie Minuten Toets). De toetsen zijn beter afgestemd op de behoeften van de leerlingen dan de reguliere toetsen, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn. De toetsen worden twee maal per jaar in januari en juni afgenomen. De IEP toetsen worden meestal online gemaakt, zijn korter en vragen dus minder onderwijstijd. Naast de vakken wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen getoetst. 

Om de ontwikkelingslijn te kunnen volgen worden de toets resultaten vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. In de kleuterbouw wordt hiervoor een ontwikkeling volgmodel gehanteerd, waarin observaties worden vastgelegd. Gedurende het jaar worden hierover binnen het team besprekingen gehouden. Hierbij staat het zogeheten ontwikkelingsperspectief, een rapport waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen m.b.t. het leren en de gedragsontwikkeling, centraal. (Zie ook Rapportage) 

De ontwikkelingslijn van de kinderen in groep 3-8 wordt vastgelegd zodat de toetsresultaten niet worden vergeleken met gemiddelde scores maar wordt de eigen ontwikkeling (uitgedrukt in de zogeheten Didactische Leeftijd Equivalent – kortweg DLE –) afgezet tegen het aantal maanden dat ze onderwijs hebben genoten (uitgedrukt in de Didactische Leeftijd – kortweg DL –) en het rendement daarvan. De telling start in groep 3, waarbij elke maand 1 DL is. Na 1 jaar heeft een leerling 10 DL genoten (10 maanden onderwijs). Deze termen zijn ook weer terug te vinden in het Ontwikkelingsperspectief, waardoor u als ouder meteen kunt zien welke vorderingen uw kind heeft gemaakt. 

Volgen van sociaal-emotionele ontwikkeling 

Ook op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling volgen we al onze leerlingen.
De leerlingen zelf vullen via IEP ook gegevens in. 

De groepsleerkracht vult 2 maal per jaar een vragenlijst over de sociaalemotionele ontwikkeling in. Een dergelijke lijst geeft een duidelijk beeld van het gedrag van de leerling. Dit helpt de leerkracht bij het vaststellen en zoeken naar oplossingen voor specifieke gedragsproblemen. 

De groepsleerkracht bespreekt van alle leerlingen 2 maal per jaar de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel en leergebied met de Intern Begeleider. Aan de hand van de ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen. Er wordt twee maal per jaar een leerlingbespreking gehouden waarin de sociaal emotionele doelen en de leerdoelen per kind besproken worden en in de groepsplannen genoteerd worden. Soms worden voor één van deze besprekingen ook andere deskundigen uitgenodigd. U moet hierbij denken aan de orthopedagoog/ psycholoog, de logopediste, de kinderoefentherapeuten. 

Verschillende manieren van leren 

Kinderen verschillen in de manier waarop ze leren. In onze lesmethodes maken we gebruik van de verschillende kwaliteiten en competenties van de leerlingen zodat ze zich competent kunnen voelen. 

Ook werken we volgens het GIP-model, de kinderen werken op niveau en leren zelfstandig te werken. Door gebruik te maken van de deze kwaliteiten trachten we de sterke kanten van een kind te benutten terwijl het (onder begeleiding) leert samen te werken. 

Sociale vaardigheden 

Om een eenduidige aanpak van gedrag binnen de verschillende groepen te realiseren, starten we in school 2022-2023 met Positive Behavior Support (PBS). Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt.

Elk schooljaar en na de kerstvakantie starten we in alle groepen met de methodiek “Grip op de Groep”. Dit bevordert het groepsgevoel en de saamhorigheid en helpt pestgedrag te voorkomen. Voor het positief benaderen en stimuleren van taakgericht gedrag gebruiken we het Groene duimen plan.
Tevens kunnen we de methodiek “Taakspel” inzetten om taakgericht gedrag te ontwikkelen en te stimuleren. 

Daarnaast wordt de methode “Rots en Water” school breed ingezet. Dit is een weerbaarheidsprogramma voor kinderen. Naar behoefte van een groep kunnen we ervoor kiezen om de methodieken zoals bijvoorbeeld “de Gelukskoffer”, Meidenvenijn’ en/of pestprojecten in te zetten. En sinds schooljaar 2020- 2021 zetten we voor drie jaar ook Schooljudo in. Hierbij krijgen alle groepen de beginselen van judo aangeboden maar daarnaast heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van zelfvertrouwen, respect, weerbaarheid etc. 

De sfeer op school 

Om plezier in school te krijgen moet een kind zich veilig voelen. Het kind moet het gevoel hebben, dat het serieus genomen wordt en dat er naar hem geluisterd wordt. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, kan het ook goed tot leren komen. Het is van belang dat dit in een positieve sfeer gebeurt. 

Een positieve sfeer wordt op onze school bereikt door: 
a. regels en afspraken die beloond worden d.m.v. “Groene Duimen”, die de kinderen kunnen verdienen; 
b. bieden van structuur. 

neaf hummeling 061 copy

a. Regels en afspraken 

Regels en afspraken bieden kinderen houvast en hierdoor voelt een kind zich veilig. Regels en afspraken zorgen daarnaast ook voor rust in de groep en in de school.

Dit betekent: 

 • rustig lopen in de gangen 
 • meegebracht snoep wordt door de leerkracht bewaard
 • mobiele telefoons worden door de leerkracht bewaard
 • respectvol gedrag naar anderen
 • in de rij gaan staan als de bel gaat
 • letten op het taalgebruik
 • zuinig omgaan met materialen
 • geen eten weggooien 

Behalve deze algemene regels stelt iedere groep aan het begin van het schooljaar, in samenspraak met de leerkracht, eigen regels op. Groepsregels en -afspraken worden genoteerd en hangen duidelijk zichtbaar in de klas. 

b. Bieden van structuur 

Ritme en regelmaat geven kinderen houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In groepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender. Het kan natuurlijk zijn dat er redenen zijn om af te wijken van dit rooster, maar dat is eerder uitzondering dan regel. 

Globaal ziet een dag er als volgt uit: 

08.15 - 08.30  binnenkomst kinderen 
08.30 - 09.00 kringgesprek Trefwoord
09.00 - 10.00 groepsdoorbroken rekenen 
10.00 - 10.30  pauze
10.30 - 12.00 groepsdoorbroken lezen (technisch- en begrijpend) en daarna groepsdoorbroken spelling  
12.00 - 12.45 lunchpauze en buitenspelen 
12.45 - 13.30  Taalthema en DOEN  
 13.30 - 14.30 cursorische vakken*/andere vakken

* cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven. Andere vakken zijn: verkeer, handvaardigheid, tekenen.
Gymnastiek en sociale vaardigheden zijn per groep verschillend ingedeeld. 

Identiteit 

De C. Hummelingschool is een katholieke school. Dit betekent dat de christelijke levensvisie de grondslag vormt voor het schoolgebeuren. De school stelt zich ook open voor niet-katholieke ouders en kinderen. Van ouders wordt verwacht de katholieke identiteit van de school te erkennen en respecteren. Dit houdt onder andere in, dat de kinderen van niet katholieke ouders meedoen aan de godsdienstlessen. Er is ruimte en respect voor elkaars identiteit. Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Het is een dagelijkse ontmoeting waarin kinderen vooral ook van elkaar leren. 

Engels 

Vanaf de JRK groep krijgen de leerlingen een keer per week les in het Engels van de leerkracht die intensief samenwerkt met een “native speaker” van de stichting. Dit gebeurt onder meer door middel van drama en praktische opdrachten. Ook zetten we het Engels in binnen de taalthema’s middels het uitvoeren van praktische opdrachten. 

ICT 

In het ICT-beleidsplan staat welke stappen we willen maken voor nu en in de toekomst. In dit plan staan ook onze regels en afspraken voor veilig internetgebruik. Iedere leerling heeft een device ter beschikking zodat cloudwise en gynzy in alle groepen van vanaf groep groen ingezet kunnen worden. Daarnaast beschikt elke groep over een digitaal bord (prowise) De computers worden ingezet in het leerproces binnen de klassenorganisatie en het zelfstandig werken. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds meer computervaardigheden gaan beheersen. 
De school heeft een volledig draadloos netwerk alvast berekend op de toekomst. Er is voor de bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om te leren programmeren. 

neaf hummeling 140

Aansluiting op het voortgezet onderwijs 

Het werken aan leer- en/of gedragsproblemen kost veel tijd. Van een speciale basisschool kan en mag daarom niet verwacht worden, dat zij kinderen met leerachterstanden “eventjes” alle leerstof van de basisschool laat verwerken. Toch weten onze leerlingen hun weg in het vervolgonderwijs te vinden. 

Het overgrote deel van onze leerlingen heeft een duidelijke voorkeur voor het beroepsonderwijs. Een aantal leerlingen is zover, dat zij op 12 à 13-jarige leeftijd naar het reguliere beroepsonderwijs kunnen, Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO), waarbinnen de ‘Beroepsgerichte leerweg’ het beste bij deze kinderen aansluit. Kinderen die nog aangewezen zijn op individueel gericht beroepsonderwijs gaan naar het VMBO met ‘leerwegondersteunend onderwijs’ (VMBO LWOO). Een andere mogelijkheid is, dat kinderen na het verlaten van de C. Hummelingschool niet naar het beroepsonderwijs gaan, maar naar een vorm van speciaal voortgezet onderwijs, het Praktijkonderwijs. 

Hieronder de uitstroomgegevens van de laatste vier jaar: 

Schooltype                                                                     Aantal leerlingen 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Praktijkonderwijs  5  10  7  3
VMBO met LWOO  8  12  8  
VMBO basisberoeps  -  1  -  5
VMBO kadergericht  1  3  -  1
VMBO Theoretisch gerichte leerweg  2  2  -  1
VSO VMBO  -  -  - 5
VSO Havo  -  -  4  1
Mavo/Havo - - 1 -
VMBO Basis/Kader       4
3. Leerlingbegeleiding

Rapportage 

U wordt als ouder op verschillende manieren geïnformeerd over hoe uw kind het doet bij ons op school.
Het ontwikkelingsperspectief is onze vorm van rapportage. Hierin wordt verslag gedaan van de vorderingen ten aanzien van het leren en de gedragsontwikkeling. Het ontwikkelingsperspectief wordt tweemaal per jaar besproken met ouders. Hierin worden de uitkomsten van de twee toetsmomenten opgenomen. 

Het ontwikkelingsperspectief 

Zodra een leerling geplaatst is, stelt de orthopedagoog/psycholoog met alle beschikbare informatie over het betreffende kind het start-ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een document waarin de Hummelingschool vastlegt welke resultaten/leeropbrengsten de leerling zou kunnen halen in de komende jaren. De school legt er in vast welke vorm van vervolgonderwijs na het SBO haalbaar zou kunnen zijn. Het team doet er alles aan om dit doel ook te bereiken en de planning van het onderwijs wordt vastgelegd in een groepsplan. We denken en handelen vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Alle leerlingen kunnen leren en we halen eruit wat erin zit! 

 • De sociaal-emotionele ontwikkeling: wat zijn de mogelijkheden van het leerling om te leren en welke doelen kunnen zij behalen in gedrag en taak-werkhouding.
 • Gegevens van een intelligentieonderzoek (IQ): wat zijn de mogelijkheden van het leerling om te leren.
 • De gegevens van de didactische leerontwikkeling tot dan toe: de leeropbrengsten, de resultaten op de toetsen die afgenomen zijn: rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen.

Vanaf groep 6 wordt in het OPP opgenomen welke vorm van vervolgonderwijs de leerling zou moeten kunnen halen: waar streven we als school naar op basis van hoge verwachtingen. 

Wat is dan het perspectief?
6 leerjaren van 10 maanden = 60 maanden.
Praktijkonderwijs (PRO): als de leeropbrengst minder dan 30 maanden is.
Vmbo-basis: als de leeropbrengst meer dan 30 maanden is.
Vmbo-kader als de leeropbrengst meer dan 45 maanden is.
Vmbo–gemengd/theoretisch als de leeropbrengst meer dan 45 maanden is.
Het Ontwikkelingsperspectief heeft een voorlopig karakter. Omdat uw kind nog enige tijd naar school zal gaan en daar elke dag weer iets bijleert, ontwikkelt het zich natuurlijk verder. Het Ontwikkelingsperspectief kan in de loop van de tijd veranderen. 

Bij de kleuters gebruiken we het observatieverslag om ouders te rapporteren over de diverse ontwikkelingsaspecten van het kind, zoals: de functieontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling etc. 

Intern begeleider 

Een intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Samen met de leerkrachten zorgt een Intern begeleider ervoor dat de IEP-toetsen worden afgenomen. Voor elke leerling komt er naar aanleiding van de gemaakte toetsen een plek in een groepsplan, waarin de verschillende niveaus van de kinderen in kleine groepjes een plek krijgen. De intern begeleider kijkt mee in de (niveau) groepen, heeft overleg met de betrokkenen en coacht de leerkrachten over de te nemen vervolgstappen. Ook het overleg met mensen die een leerling buiten de school kunnen ondersteunen hoort hierbij. Het kan gaan over angsten van leerlingen, leerlingen die veel aankunnen, leerlingen die moeite hebben met de leerstof of bijvoorbeeld leerlingen die een tijdje niet goed in hun vel zitten. Met ouders en school om een leerling heen staan is het aller belangrijkste. Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kan de intern begeleider altijd met u in overleg met de leerkracht en de directie meekijken en advies geven. 

De logopediste 

De logopediste houdt zich bezig met het opsporen en behandelen van problemen op het gebied van het spreken (vormen van klanken), de mondelinge taalvaardigheid (vertellen wat je denkt en begrijpen wat er gezegd wordt), het stemgebruik, de mondmotoriek (bewegingen van lippen en tong bij het praten, eten en drinken alsook het afleren van mond ademen en duimen), de vloeiendheid (stotteren en broddelen) en het gehoor. Alle nieuwe kinderen worden logopedisch onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek wordt (in overleg met de ouders en de betreffende leerkracht) bekeken of verdere begeleiding nodig is. Deze begeleiding kan bestaan uit wekelijkse behandelingen gedurende een bepaalde periode. Soms is het voldoende om de ouders en/of de leerkracht te begeleiden en het kind regelmatig ter controle terug te zien. 

De orthopedagoog 

Binnen de school wordt de ontwikkeling van alle kinderen nauwlettend gevolgd (zie ook: de intern begeleider). Soms ontwikkelt een kind zich anders dan verwacht. Op verzoek van de Commissie Van Begeleiding kan de orthopedagoog een gericht onderzoek bij een leerling afnemen in de vorm van intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, specifiek didactisch onderzoek, observatie of een combinatie van deze onderzoeken. Zo’n combinatie van verschillende onderzoeken (psychodiagnostisch onderzoek) heeft tot doel meer inzicht te krijgen in het probleem of de wijze waarop het kind zich ontwikkelt maar ook om te beslissen of er iets veranderd moet worden in de onderwijsleersituatie van het kind. Bij het onderzoekstraject worden de ouders altijd betrokken. 

De coördinator leerlingzaken 

De coördinator leerlingzaken is geïnteresseerd in het psychosociaal functioneren van het kind: hoe beziet het kind zichzelf en zijn omgeving, hoe maakt het contact met anderen (gezinsleden, leerkracht, vriendjes), welke opvoedkundige vraag stelt dit kind aan zijn omgeving. De belangrijkste informatiebron daarbij zijn de ouders: de meeste ouders hebben een heel goede kijk op de ontwikkeling van hun kind met zijn sterke en zwakke kanten. Samen met de ouders wordt geïnventariseerd of de omgeving (het gezin, de school) voldoende antwoord heeft op de opvoedkundige vraag die dit kind stelt. Als blijkt dat daarbij ondersteuning nodig is, begeleidt de maatschappelijk werkster het zoeken naar een passende vorm van hulpverlening. 

De jeugdarts 

De jeugdarts werkt bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg. Zij onderzoekt kinderen met het doel groei- en ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast let zij op het functioneren van het kind op school en thuis. Waar nodig wordt verwezen naar de huisarts, of naar een andere vorm van hulpverlening. Als uw kind nieuw op school komt, krijgt u een oproep voor een wat uitgebreider onderzoek: hier wordt gelet op de groei en ontwikkeling en er wordt gekeken of de gewenste hulp al op gang is. Daarna wordt uw kind op de kleuterafdeling ieder jaar opgeroepen en in de midden en bovenbouw iedere 3 jaar voor een wat korter gezondheidsonderzoek. 

Over deze onderzoeken wordt, met uw instemming, kort gerapporteerd op de vergadering van de Commissie van Begeleiding en er wordt een verslag gemaakt voor het schooldossier van uw kind. De jeugdarts heeft op deze school zitting in de Commissie van Begeleiding, die iedere zes weken bijeenkomt om kinderen te bespreken. Naar aanleiding hiervan kunnen u en uw kind uitgenodigd worden voor een extra onderzoek. Ook als u zorgen heeft over de gezondheid van uw kind, of over het gedrag en/of functioneren, kunt u een afspraak maken met de jeugdarts. Hoewel u niet verplicht bent van de diensten van de GGD gebruik te maken, ziet de school het niet als iets geheel vrijblijvends en daarom wordt u verzocht alleen in dringende gevallen de afspraak te verzetten. 

Kinder- en oefentherapie 

Kinderen met motorische problemen kunnen in aanmerking komen voor Kinder- en oefentherapie (sensomotorische therapie). Bijvoorbeeld kinderen die vaak vallen, onhandig zijn, houterig bewegen of schrijfproblemen hebben. Ook wordt er gekeken naar de houding en eventuele houdingsafwijkingen, zoals een scheefgroei van de wervelkolom. Het verzoek voor een motorisch onderzoek kan vanuit de jeugdarts, school of ouders gedaan worden. Naar aanleiding hiervan kan motorische therapie noodzakelijk zijn. De behandeling is een of tweemaal per week. Voor het onderzoek en de behandeling is een verwijzing van de huisarts of kinderarts noodzakelijk. In de klassen is speciaal schrijfmateriaal en een methode aanwezig voor die kinderen waarbij de schrijfmotoriek extra aandacht verdient. 

neaf hummeling 038 copy copy

Leeskliniek 

In de leeskliniek wordt met leerlingen met meer ernstige leesproblemen tweemaal per week onder schooltijd 1 op 1 geoefend. Het gaat daarbij niet alleen om het technisch- en begrijpend lezen maar vooral ook om het bevorderen van het leesplezier en het verhogen van de competentiegevoelens. Omdat plezier in lezen belangrijk is voor de motivatie, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van het kind. De Commissie van Begeleiding (CVB) en de intern begeleider beoordelen aan de hand van gegevens van de leerling of een leerling in aanmerking komt voor de Leeskliniek. De Leeskliniek werkt met protocollen op basis van recente lees theoretische inzichten. Tijdens de behandeling wordt de leerling regelmatig getoetst, de vorderingen worden vastgelegd in verslaglegging voor ouders en school. 

Commissie van Begeleiding (CVB) 

De resultaten van de leerlingenbesprekingen worden zo nodig in de Commissie Van Begeleiding (CVB) naar voren gebracht. Deze commissie bestaat uit de Intern begeleider, orthopedagoog, de coördinator leerlingzaken, de jeugdarts en de directeur. Het CVB beslist of er aanvullend onderzoek gewenst is door één van de leden of een buitenschoolse deskundige. De CVB komt eens in de zes weken samen. 

De leden van de Commissie van Begeleiding zijn:

mw. P. Disse     Directeur/Voorzitter 
mw. F.P. de Boer Intern begeleider / Orthopedagoog
  Intern begeleider
mw. M. Soeters Coördinator leerlingzaken 
mw. A.M. Habibuw   Jeugdarts                    
4. Praktische zaken

Schooltijden 

Groep JRK/1-2 
Maandag:       8.30 - 14.30 
Dinsdag:         8.30 - 14.30 
Woensdag:     vrij
Donderdag:   8.30 - 14.30 
Vrijdag:           8.30 - 14.30 

Groep groen t/m geel 
Maandag:      8.30 - 14.30 
Dinsdag:        8.30 - 14.30 
Woensdag:    8.30 - 12.30 
Donderdag:   8.30 - 14.30 
Vrijdag:          8.30 - 14.30 

Binnenkomen en naar huis gaan 

De schooldeuren zijn om 8.15 uur geopend. De leerlingen van de groepen oranje, groen en paars komen door de hoofdingang binnen. De leerlingen van groep rood en geel gaan via de ingangen aan het grote plein. De leerlingen lopen dan naar de eigen groep. 
In de JRK groep worden de leerlingen door ouders/chauffeurs naar de leerkracht gebracht.

’s Middags mogen de ouders bij de hoofdingang wachten tot de bel gaat. Bij slecht weer mag er in de hal gewacht worden. Als de bel gaat mogen ouders van de leerlingen in de JRK groep hun kind ophalen bij de klas, de leerlingen van de andere groepen komen naar u toe. Veel kinderen gaan zelfstandig naar huis. Leerlingen die met leerlingvervoer gaan lopen naar de buschauffeur in de hal. 

Bereikbaarheid school 

Telefonisch kunt u de school altijd bereiken onder nummer: 035 - 685 08 13. Wordt er niet opgenomen, probeer het dan nog eens of spreek een boodschap in. Als u één van de leerkrachten wilt spreken, dan willen we u verzoeken om niet tijdens de schooltijden te bellen. U kunt het beste bellen als de lessen zijn afgelopen vanaf 14.45 uur. 

Vakantierooster en studiedagen 2022 - 2023 

 

Herfstvakantie 

23 oktober t/m 27 oktober 2023 

Kerstvakantie 

22 december 2023 t/m 7 januari 2024. Let op! vrijdag 22 december zijn de kinderen al vrij. 

Voorjaarsvakantie 

17 februari t/m 25 februari 2024 

Meivakantie 

20 april t/m 5 mei 2024 

Zomervakantie 

20 juli t/m 1 september 2024. Let op! vrijdag 19 juli zijn de kinderen al vrij. 

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 20-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024

Studiedagen

 • Donderdag 28 september 
 • Donderdag 23 november 
 • Woensdag 31 januari 
 • Maandag 25 maart 
 • Vrijdag 7 juni 

Jarige kinderen 

Wanneer uw kind jarig is mag het uitdelen in de klas en de leerkrachten trakteren. Het is prettig als u vooraf even afstemt met de leerkracht. Er zijn kinderen die bepaalde producten niet mogen hebben voor hun gezondheid. We willen u vragen om zo gezond mogelijk te trakteren. 

Pauzehapje, eten en drinken 

De leerkracht houdt kleine en grote pauze met de klas. Wij vragen u uw kind voor de kleine pauze een gezond hapje, bijvoorbeeld fruit, en een gezond drankje mee te geven. Voor de grote pauze geeft u een lunch mee bestaande uit brood met beleg en een gezonde drank. 

neaf hummeling 065 copy

Hoofdluis 

Elke eerste week na een vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Wij stellen het prijs als u zelf uw kind regelmatig controleert. Mocht u thuis hoofdluis vinden dan willen wij dat graag weten. 

Ziekte of afwezigheid 

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind vragen we u tussen 8.00 uur en 8.30 uur contact op te nemen met school. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen, geeft u dat dan door aan de administratie. 

We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind. 

Buitenschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang kan op twee plekken. U kunt gebruikmaken van de BSO van de KinderCampus. Informatie kunt u opvragen bij de directeur van de KinderCampus, Annette Pronk.
Daarnaast is Binkies buitenschoolse opvang voor kinderen van het speciaal onderwijs. Kenmerkend voor Binkies is dat de kinderen in een kleine groep worden opgevangen. Zij krijgen, net als op school, een gestructureerd en overzichtelijk aanbod. Binkies is na schooltijd en tijdens vakanties geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: http://binkkinderopvang.nl/binkies 

BSO Binkies 
Van Strijlandstraat 6
1222 ES Hilversum 
Tel: 06-398 395 81 
E-mail: bso-binkies@binkkinderopvang.nl 

Gymnastiek 

De kleuters gaan 3x per week gymmen en hebben geen aparte gymkleding nodig. De groepen 3 t/m 8 hebben 2x per week gymnastiek. Om o.a. hygiënische redenen zijn gymnastiekschoenen en gymkleding verplicht. Wilt u er op toezien dat de kleding regelmatig gewassen wordt? 

neaf hummeling 154

Leerlingenvervoer 

De C. Hummelingschool heeft een regionale functie. De leerlingen zijn voor een groot deel afkomstig uit de regio Gooi- en Eemland. De C. Hummelingschool ligt voor veel kinderen niet bepaald naast de deur. In een aantal gevallen voorziet de wettelijke regelgeving in speciaal vervoer van de leerlingen. Dit verschilt echter per gemeente: het college van B&W bepaalt of er een gehele of gedeeltelijke vergoeding gegeven wordt en of en hoe hoog de eigen bijdrage van de ouders hierin is. De Gemeente Hilversum (met uitzondering van de Hilversumse Meent) geeft geen vergoeding. 

Schoolactiviteiten 

Er vinden verschillende buitenschoolse activiteiten plaats. Hierbij kunt u denken aan excursies voor DOEN, schoolreisje, kamp of culturele uitjes. Dit verschilt per groep. De juiste data en activiteiten worden per brief aan de ouders vermeld. 

Schoolverlateravond 

Elk jaar verzorgen de schoolverlaters een schoolverlatersavond voor school en familie. Dat is ook het officiele afscheid van de Hummelingschool. De datum voor deze avond is opgenomen in de jaarkalender. 

Sponsoring 

Op beperkte schaal laat de C. Hummelingschool zich sponsoren. Als regel stelt onze school dat de sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstelling van de school. Het moet de kinderen ten goede komen. Dit ter beslissing van de directie. Mocht u ons willen sponsoren dan kunt u contact opnemen met de directeur van onze school. 

Stagiaires 

Over het algemeen zijn één of meerdere stagiaires op onze school aanwezig. Het zijn studenten van de Pabo, het ROC, de academie voor logopedie en de Universiteit van Utrecht of Amsterdam. In april 2019 hebben we het Certificaat Opleidingsschool verworven. 

Vieringen 

De C. Hummelingschool viert elk jaar een aantal feesten. Zo is er in december de kerstviering, in februari is er Carnaval waar elke klas of bouw zijn eigen vorm aan geeft. Met Pasen wordt traditioneel de paaslunch of -ontbijt gehouden. 

Website, nieuwsbrieven en Parro 

De nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. Daarnaast hebben we een vernieuwde website, u kunt daar nieuws, foto’s van activiteiten en andere informatie vinden. Kijkt u zelf eens op: www. hummelingschool.nl 

Tevens maken de leerkrachten gebruik van de Parro app om informatie met de ouders van de groep te delen. U ontvangt aan het begin van het jaar een verzoek per mail van de leerkracht. De parro app is te gebruiken op een mobiele telefoon maar ook op een computer. 

5. De rol van ouders

Regelmatig contact tussen school en ouders vinden wij erg belangrijk. Samen met u volgen wij uw kind in de ontwikkeling. We starten elk jaar, ongeveer drie weken na aanvang schooljaar, met een kennismakingsgesprek waarin we informatie uitwisselen over uw kind en over de gang van zaken op school. Tevens wordt er tussen de ouders en de leerkracht afgesproken wat de wensen in communiceren zijn en we leggen dit samen vast. 

 • In ieder geval vindt er twee keer per jaar een gesprek over het ontwikkelingsperspectief plaats.
 • Er vindt een keer per jaar een avond plaats over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
 • Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Een algemene ouderavond rond een bepaald thema bedoeld voor alle ouders. 

Uiteraard kunt u zelf met de leerkracht een afspraak tussendoor maken. Daarnaast wordt er tweewekelijks een nieuwsbrief gestuurd met actuele informatie aan alle ouders. 

De ouderraad (OR) 

Een belangrijke tak binnen de school is de ouderraad. De activiteiten van de ouderraad richten zich voornamelijk op het praktische vlak binnen ons onderwijs. Zij ondersteunt de school in het uitvoeren van een aantal activiteiten. En dan moet u denken aan de gebruikelijke dingen die in de loop van een schooljaar de revue passeren, zoals Sinterklaas en Kerst, en ook zaken als: het rijden bij excursies, het kaften van boeken, enz. De ouderraad beheert samen met de directeur de vrijwillige ouderbijdrage. 

Als een leerling is toegelaten tot de C. Hummelingschool, biedt Alberdingk Thijm Scholen een aantal extra voorzieningen aan. Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. U bent niet verplicht om deze extra diensten af te nemen; door gebruik te maken van de diensten ontstaat echter wel de verplichting om de daaraan verbonden bijdrage te betalen. 

De medezeggenschapsraad (MR) 

Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR tracht het beleid van de school zo kritisch mogelijk te volgen en daar waar mogelijk bij te sturen. Ze heeft een adviserende en/of instemmende taak t.a.v. het beleid wat op school gevoerd wordt. Er gaat ook een vertegenwoordiging naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de scholen van de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs. De GMR heeft contact met het bestuur. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Nadat uw kind op onze school is aangenomen ontvangt u een factuur voor de ouderbijdrage (vrijwillig) waaruit allerlei activiteiten bekostigd worden, zoals met Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en andere activiteiten. Wij verzoeken u met klem om dit bedrag tijdig over te maken, zodat we de activiteiten kunnen bekostigen en uw kind kan deelnemen. 
Tevens ontvangt u een factuur voor de kosten van het schoolkamp/schoolreisje of de afscheidsdagen. 
Gespreide betaling, bijvoorbeeld per maand, behoort uiteraard tot de mogelijkheden. U kunt daarover contact opnemen met de directeur. Zij spreekt met u de termijnen af waarin u gaat betalen. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

Omgaan met conflictsituaties 

Bij plaatsing van uw kind op onze school gaan we ervan uit, dat u instemt met de in deze paragraaf genoemde ordemaatregelen. Voor het merendeel van onze leerlingen is de C. Hummelingschool niet de eerste school die ze bezoeken. Veel van onze leerlingen hebben in hun leven al te maken gekregen met faalervaringen. Faalervaringen op het gebied van leren of het leggen van contacten met anderen. Ze hebben daarom meer dan het gemiddelde kind behoefte aan voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur. Wanneer deze voorwaarden aanwezig zijn, weet iedereen waar hij aan toe is en voelen de kinderen zich over het algemeen veilig. Een veilige omgeving biedt kwetsbare kinderen de beste kans om zich positief te ontwikkelen en uit te groeien  tot evenwichtige en stevige schoolverlaters. Daarom hechten we op de C. Hummelingschool veel belang aan onze schoolregels, waaraan we dan ook consequent vasthouden. Om kinderen te helpen bij het onthouden van deze regels, hangen in alle lokalen pictogrammen van de schoolregels. We zijn blij dat de sfeer op onze school zo goed is. Dat willen we graag zo houden. Het is daarom belangrijk, dat u als ouder op de hoogte bent van onze regels. Dit om te voorkomen, dat we in conflictsituaties over moeten gaan tot ordemaatregelen, waarvan u niet of onvoldoende op de hoogte bent. Daarom zijn deze regels zowel in de schoolgids als in het schoolplan opgenomen.
Hoe gaan we op de C. Hummelingschool om met conflictsituaties? Conflicten worden voor zover mogelijk op positieve wijze opgelost, positief gedrag wordt beloond. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, zien we ons genoodzaakt over te gaan tot ordemaatregelen. 

 1. We respecteren onze leerlingen en verwachten ook respect van hen en in het verlengde daarvan ook van u. Lichamelijk geweld, schelden, schuttingtaal e.d. worden bij ons op school niet getolereerd. 
 2. Op de C. Hummelingschool nemen we de mening van onze leerlingen serieus. Maar dit betekent niet, dat de leerlingen daarom ook bij ieder gesprek tussen ouders en school aanwezig zijn. 
 3. Conflicten worden bij voorkeur afgesloten door dezelfde persoon met wie het conflict is aangegaan. Onze stelregel is: wie het conflict aangaat, stopt het ook. 
 4. Bij conflicten lopen emoties soms hoog op. Even tot jezelf komen op een rustige plek (time-outplek) kan enorm opluchten. In conflictsituaties hebben leerlingen daarbij soms letterlijk opstaphulp nodig. Op onze school passen we daarbij de volgende handelwijze toe: 
  - We vragen de leerling op rustige toon binnen een bepaalde tijd naar de time-outplek te gaan; 
  - Nadat de leerling voldoende tot rust gekomen is, kan hij/zij op eigen gelegenheid weer teruggaan naar plein/lokaal. 
  - Verloren tijd/werk dat niet af is wordt na schooltijd ingehaald. 
 5. Bij conflicten waarbij meerdere (leerlingen) personen betrokken zijn, wordt de mening van beide partijen gehoord. Nadat het conflict tussen twee of meer leerlingen (personen) is opgelost met de volwassene, moet dit natuurlijk ook nog worden afgesloten met de betreffende leerlingen. 
 6. Bij extreme problemen kunnen de ouders van het betreffende kind verzocht worden nog die dag hun kind op te halen van school. Het uitgangspunt van onze school is het conflict samen met het kind en de ouders op te lossen om zo een nieuwe start mogelijk te maken. 
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl