​​​Leerkrachten en ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt het beleid van de school zo kritisch mogelijk en stuurt waar mogelijk bij. Ze heeft een adviserende en/of instemmende taak t.a.v. het schoolbeleid.

​In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders/verzorgers. Lid zijn van de MR vegroot je betrokkenheid bij de school je fungeert de verbindende schakel tussen team en ouders. Zijn er dingen waarvan u denkt: Kan dit zomaar? Of hoe zit dat? Waarom gebeurt dit? Vraag het aan een van de MR leden. In de vergadering zullen wij uw vragen of opmerkingen bespreken. Als u ons niet persoonlijk kunt bereiken dan mag dit ook via de mail, ons adres is mrhummelingschool@gmail.com

De taken van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Vanuit de MR is er ook een vertegenwoordiging naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de scholen van de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs. De GMR heeft contact met het bestuur. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.