Leerkrachtondersteuners en Onderwijsassistenten

Op de Hummelingschool hebben we ervoor gekozen om de leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten breed in te zetten. ​Zij helpen met de voorbereiding van de lessen, organiseren van activiteiten en ondersteunen de leerkrachten​

Leeskliniek

​​​​In de leeskliniek wordt met leerlingen met ernstige leesproblemen tweemaal per week onder schooltijd 1 op 1 geoefend. Het gaat daarbij niet alleen om het technisch- en begrijpend lezen maar vooral ook om het bevorderen van het leesplezier en het verhogen van de competentiegevoelens. Omdat plezier in lezen belangrijk is voor de motivatie, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de interesses van het kind.

​Orthopedagoog

Binnen de school wordt de ontwikkeling van alle kinderen nauwlettend gevolgd (zie ook: de intern begeleider). Soms ontwikkelt een kind zich anders dan verwacht. Op verzoek van de Commissie Van Begeleiding kan de orthopedagoog een gericht onderzoek bij een leerling afnemen in de vorm van intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, specifiek didactisch onderzoek, observatie of een combinatie van deze onderzoeken​.

Kinderoefentherapie

Kinderen met motorische problemen kunnen in aanmerking komen voor kinderoefentherapie Cesar (sensomotorische therapie). Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die vaak vallen, onhandig zijn, houterig bewegen, geen plezier ervaren in tekenen en knutselen, schrijfproblemen hebben of moeite ervaren bij dagelijkse vaardigheden zoals aan- en uitkleden. Daarnaast zijn er ook kinderen die moeite hebben met de verwerking van prikkels wat invloed heeft op de aandacht en werkhouding van het kind. Ook wordt er gekeken naar de houding en eventuele houdingsafwijkingen.
 

Coördinator Leerlingzaken

 Samen met de ouders wordt gekeken of de omgeving  (het gezin, de school) voldoende antwoord heeft op de opvoedkundige vraag die dit kind stelt. Als blijkt dat daarbij ondersteuning nodig is, begeleidt de maatschappelijk werkster het zoeken naar een passende vorm van hulpverlening​.
 

Logopedie

De logopediste houdt zich bezig met het opsporen be​handelen van specifieke behoeften op het gebied van het spreken (vormen van klanken), de mondelinge taalvaardigheid (vertellen wat je denkt en begrijpen wat er gezegd wordt), het stemgebruik, de mondmotoriek (bewegingen van lippen en tong bij het praten, eten en drinken als ook het afleren van mond ademen en duimen), de vloeiendheid (stotteren en broddelen) en het gehoor.
 

Jeugdarts 

De jeugdarts werkt bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg. Zij onderzoekt kinderen met het doel groei-en ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast let zij op het functioneren van het kind op school en thuis. Waar nodig wordt verwezen naar de huisarts, of naar een andere vorm van hulpverlening.​ Het Hummelingteam heeft structureel overleg met de jeugdarts.