De doorlopende ontwikkelingslijn en kennistoetsing

Om zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften is het noodzakelijkvan elke leerling de ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Kinderen maken hiervoor geregeld toetsen en de resultaten daarvan worden vastgelegd om zo de ontwikkelingslijn te kunnen volgen.
In de 1-2/JRK groep volgen we de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend met het zogeheten observatie/ontwikkelingsmodel van Memelink. Voor de oudste kleuters maken we gebruik van de signaleringslijst protocol dyslexie en de Utrechtse Getallen Toets. Ook de Celf wordt afgenomen.

IEP toets

In de groepen 3-8 gebruiken we de “IEP toetsen” op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Lezen wordt getoetst met de Cito AVI en de DMT (Drie Minuten Toets). De toetsen zijn beter afgestemd op de behoeften van de leerlingen dan de reguliere toetsen, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn. De toetsen worden twee maal per jaar in januari en juni afgenomen. De IEP toetsen worden meestal online gemaakt, zijn korter envragen dus minder onderwijstijd. Naast de vakken wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen getoetst.
Om de ontwikkelingslijn te kunnen volgen worden de toets resultaten vastgelegdin het leerlingvolgsysteem. In de kleuterbouw wordt hiervoor een ontwikkeling volgmodel gehanteerd, waarin observaties worden vastgelegd.

Ontwikkelingsperspectief

Gedurende het jaar worden hierover binnen het team besprekingen gehouden. Hierbij staat het zogeheten ontwikkelingsperspectief, een rapport waarin verslag wordt gedaan van de vorderingen m.b.t. het leren en de gedragsontwikkeling, centraal.
De ontwikkelingslijn van de kinderen in groep 3-8 wordt vastgelegd zodat de toetsresultaten niet worden vergeleken met gemiddelde scores maar de eigen ontwikkeling (uitgedrukt in de zogeheten Didactische Leeftijd Equivalent– kortweg DLE –) wordt afgezet tegen het aantal maanden dat ze onderwijs hebben genoten (uitgedrukt in de Didactische Leeftijd – kortweg DL –) en hetzodat de rendement daarvan . De telling start in groep 3, waarbij elke maand 1 DL is. Na 1 jaar heeft een leerling 10 DL genoten (10 maanden onderwijs). Deze termen zijn ook weer terug te vinden in het Ontwikkelingsperspectief, waardoor u als ouder meteen kunt zien welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.

Volgen van sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling volgen we al onze leerlingen. De leerlingen vullen via IEP gegevens in over sociaalemotionele ontwikkeling, creatief vermogen en leeraanpak. De uitkomsten hiervan bespreken de leerkrachten met de leerlingen. Ook worden sociogrammen gemaakt om inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen in een groep.
De groepsleerkracht vult 2 maal per jaar een vragenlijst over de sociaalemotionele ontwikkeling in (ZIEN). Een dergelijke lijst geeft een duidelijk beeld van het gedrag van de leerling. Dit helpt de leerkracht bij het vaststellen en zoeken naar oplossingen voor specifieke gedragsproblemen.

 

 

Leerling bespreking

De groepsleerkracht bespreekt van alle leerlingen 2 maal per jaar de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel en leergebied met de Intern Begeleider. Aan de hand van de ontwikkelingsperspectieven en groepsplannen. Er wordt twee maal per jaar een leerlingbespreking gehouden waarin de sociaal emotionele doelen en de leerdoelen per kind besproken worden en in de groepsplannen genoteerd worden. Soms worden voor één van deze besprekingen ook andere deskundigen uitgenodigd. U moet hierbij denken aan de orthopedagoog/ psycholoog, de logopediste, de kinderoefentherapeuten.